Конкурс за стипендии за студиски престој во земјите членки на CEEPUS Програмата


Република Македонија како потписник на Договорот помеѓу Република Албанија, Република Австрија, Република Бугарија, Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Чешка, Република Унгарија, Црна Гора, Република Полска, Република Молдавија, Романија, Република Србија, Република Словачка, Република Словенија и Република Косово за промовирање на соработката во полето на високото образование во рамките на Централноевропската програма за размена во областа на универзитетските студии (CEEPUSIII- Central European Exchange Program for University Studies), им овозможува на високообразовните институции да партиципираат како партнери во вкупно 36 мрежи од различни области. Во рамки на овие мрежи студентите од прв, втор и трет циклус и професорите имаат можност да аплицираат за стипендии за студиски престој надвор од Република Македонија. Во CEEPUS мрежите вклучени се и Универзитети од гореспоменатите земји.

Програмата има за цел да промовира мобилност на студенти и наставен кадар и соработка и развивање на заеднички програми што води до заеднички дипломи (Joint degree).

За академската 2017/2018 година вклучени се следниве високообразовни институции од Република Македонија:

1.Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј’’- Скопје преку следниве факултети:

- Филолошки факултет „Блаже Конески“
Катедра за Германски јазик и книжевност;
Катедра за Италијански јазик и книжевност

- Медицински факултет;

-Факултет за ветеринарна медицина;

-Машински факултет;
Институт за производно инженерство

- Природно - математички факултет 
Институт за хемија;
Институт за етнологија и антропологија;
Институт за географија;

- Факултет за земјоделски науки и храна;
- Правен факултет „Јустинијан Први„
- Економски факултет;
- Факултет за електротехника и информациски технологии;

Институт за математика и физика

- Филозофски факултет;
Институт за историја на уметност и археологија
Институт за филозофија

- Градежен факултет
Катедра за техничка механика и јакост на материјалите;

-Факултет за ликовни уметности

2.Универзитетот ,,Св.Климент Охридски’’ - Битола преку следниве  факултети:

-Факултет за информатички и комуникациски технологии
-Правен факултет – Кичево
-Факултет за туризам и угостителство
-Технички факултет
-Хидробиолошки институт- Охрид

3. Универзитет „Гоце Делчев’’ – Штип преку следниве факултети:

-Земјоделски факултет,

4.Државен Универзитет во Тетово- Тетово преку следниве факултети:
- Факултет за медицински науки
-Економски факултет

5. Универзитет за информатички науки и технологии „Св Апостол Павле“ – Охрид

-Факултет за информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и анимациска техника

6 .Институт Евро- Балкан- Скопје,

-Византолошки студии
-Студии на Југоисточна Европа

7.Американ Колеџ- Скопје

- Странски јазици

Единствен начин е online аплицирање на www.ceepus.info

Крајниот рок за аплицирање за зимскиот семестар во академската 2017/2018 година е 15 јуни 2017 година, а за летниот семестар во академската 2017/2018 година е 31 октомври 2017 година.

За подетални информации обратете се во Националната CEEPUS канцеларија при Министерството за образование и наука, на контакт телефон 02/ 3140185 или e-mail: olga.dukovska@mon.gov.mk,

Конкурс за партиципација на високообразовните установи во CEEPUS мрежите за академската 2017/2018 година

Централноевропска програма за размена во областа на универзитетски студии 
(CEEPUS-Central European Exchange Program for University Studies) објавува:

КОНКУРС
за партиципација на високообразовните установи
во CEEPUS мрежите за академската 2017/2018 година


Република Македонија како потписник на Договорот помеѓу Република Албанија, Република Австрија, Република Бугарија, Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Чешка, Република Унгарија, Црна Гора, Република Полска, Република Молдавија, Романија, Република Србија, Република Словачка, Република Словенија и Косово за промовирање на соработката во полето на високото образование во рамките на Централноевропската програма за размена во областа на универзитетските студии (CEEPUS III - Central European Exchange Program for University Studies), им овозможува на високообразовните институции да партиципираат, како координатори или партнери, во CEEPUS III универзитетските мрежи од различни области. CEEPUS мрежата ја сочинуваат најмалку три држави членки на CEEPUS програмата, при што еден член ја има улогата на координатор на мрежата. Координаторите и партнерите на мрежите можат да бидат високообразовни установи и нивните придружни членки.

Програмата има за цел да промовира мобилност на студенти и наставен кадар, и соработка и развивање на заеднички програми што води до заеднички дипломи (Joint degree).

Единствен начин е online аплицирање на www.ceepus.info

Крајниот рок за аплицирање е 15 јануари 2017 година.

За подетални информации обратете се во Националната CEEPUS канцеларија при Министерството за образование и наука, на контакт телефон 02/ 3140185 или на e-mail: olga.dukovska@mon.gov.mk.

Конкурс за партиципација на високообразовните установи во CEEPUS мрежите за академската 2015/2016 година

КОНКУРС

За партиципација на високообразовните установи

во CEEPUS мрежите за академската 2015/2016 година

 

Република Македонија како потписник на Договорот помеѓу Република Албанија, Република Австрија, Република Бугарија, Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Чешка, Република Унгарија, Црна Гора, Република Полска, Република Молдавија, Романија, Република Србија, Република Словачка, Република Словенија  и Косово за промовирање на соработката во полето на високото образование во рамките Централноевропската програма за размена во областа на универзитетските студии (CEEPUSIII- Central European Exchange Program for University Studies), им овозможува на високообразовните институции да партиципираат, како координатори или партнери, во CEEPUS IIIуниверзитетските мрежи од различни области.

Програмата има за цел да промовира мобилност на студенти и наставен кадар, и соработка и развивање на заеднички програми што води до заеднички дипломи(Joint degree).

 

Единствен начин е online аплицирање на www.ceepus.info

Крајниот рок за аплицирање е 15 јануари 2015 година.

За подетални информации обратете се во Националната CEEPUS канцеларија при Министерството за образование и наука, на контакт телефон 02/ 3117896 или на e-mail:jehona.murtezani@mon.gov.mk

 

 

KONKURS

për pjesëmarrjen e enteve të arsimit të lartë

në CEEPUS rrjetat për vitin akademik 2015/ 2016

 

Republika e Maqedonisë si nënshkruese e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Austrisë, Republikës së Bullgarisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Republikës së Kroacisë, Republikës Çeke, Republikës së Hungarisë, Malit të Zi, Republikës së Polonisë, Republikës së Moldavisë, Rumanisë, Republikës Serbe, Republikës së Sllovakisë, Republikës së Sllovenisë dhe Kosovës për promovimin e bashkëpunimit në sferën e arsimit të lartë në kuadër të Programit të Evropës Qendrore për këmbim në sferën e studimeve universitare (CEEPUS III - Central European Exchange Program for University Studies), ju mundëson institucioneve të arsimit të lartë të marrin pjesë, si koordinatorë ose partnerë, në CEEPUS III rrjetet universitare nga sferat e ndryshme.

Programi ka për qëllim të promovojë mobilitetin e studentëve dhe kuadrit mësimdhënës, dhe bashkëpunim dhe zhvillimin e programeve të përbashkëta të cilat dërgojnë deri te diplomat e përbashkëta (Joint degree).

 

Mënyra e vetme është on-line aplikimi në www.ceepus.info

Afati i fundit për aplikim është 15 janar 2015.

Për informata me më shumë detaje drejtohuni në zyrën tonë kombëtare të CEEPUS pranë Ministrisë së arsimit dhe shkencës, në kontakt telefonin 02/ 3117896 ose në e-mail: jehona.murtezani@mon.gov.mk

Конкурс за стипендии за студиски престој во земјите членки на CEEPUS Програмата

Централноевропска програма за размена наво областа на  универзитетски студии

   (CEEPUS-Central European  Exchange Program for University Studies)  објавува:

 

КОНКУРС

за стипендии за студиски престој во земјите членки на CEEPUS Програмата

 

Република Македонија како потписник на Договорот помеѓу Република Албанија, Република Австрија, Република Бугарија, Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Чешка, Република Унгарија, Црна Гора, Република Полска, Република Молдавија, Романија, Република Србија, Република Словачка, Република Словенија  и Република Косово за промовирање на соработката во полето на високото образование во рамките Централноевропската програма за размена во областа на универзитетските студии (CEEPUSIII- Central European Exchange Program for University Studies), им овозможува на високообразовните институции да партиципираат како партнери во вкупно 37 мрежи од различни области.Во рамки на овие мрежи студентите од прв, втор и трет циклус и професорите имаат можност да аплицираат за стипендии за студиски престој надвор од Република Македонија.Во CEEPUS мрежите вклучени се и Универзитети од гореспоменатите земји.

Програмата има за цел да промовира мобилност на студенти и наставен кадар, и соработка и развивање на заеднички програми што води до заеднички дипломи(Joint degree).

                                                                                          

За академската 2013/2014 година вклучени се следниве високообразовни институции од Република Македонија:

 

1.Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј’’- Скопје преку следниве факултети:

            - Филолошки факултет – Катедра за славистика;

            - Филолошки факултет – Катедра за преведување и толкување, Англиски

               јазик ;                                                 

            - Филолошки факултет – Катедра за Германски јазик и книжевност;

- Медицински факултет;

            - Факултет за ветеринарна медицина;

            - Машински факултет;

- Природно - математички факултет – Институт за математика;

            - Природно - математички факултет – Институт за хемија;

            - Природно - математички факултет – Институт за етнологија и  

              Антропологија;

- Природно - математички факултет – Институт за географија;

            - Факултет за земјоделски науки и храна;

            - Економски факултет;

            - Електро факултет

            - Филозовски факултет – Институт за историја на уметност и археологија;

            - Градежен факултет– Катедра за техничка механика и јакост на         

               Материјалите;

 

            2.Универзитетот ,,Св.Климент Охридски’’ – Битола преку следниве   

              факултети:

            - Технички факултет – Катедра за сообраќајно – транспортно инжињерство;

            - Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи;

 

            3.Државен Универзитет во Тетово- Тетово преку следниве факултети:

            - Факултет за медицински науки;

            - Економски факултет      

 

            4.Институт Евро- Балкан- Скопје,

- Византолошки студии;

- Студии на Југоисточна Европа

- Студии на културата

 

Единствен начин е online аплицирање на www.ceepus.info

Крајниот рок за аплицирање за летниот семестар во академската 2013/2014 година е  31 Октомври 2013 година.

За подетални информации обратете се во Националната CEEPUS канцеларија во Министерството за образование и наука, на контакт телефон  02/ 3140-168 или e-mail: viktorija.dinkovska@mon.gov.mk

Конкурс за стипендии за студиски престој во земјите членки на CEEPUS Програмата

Централноевропска програма за размена наво областа на  универзитетски студии

   (CEEPUS-Central European  Exchange Program for University Studies)  објавува:

 

КОНКУРС

за стипендии за студиски престој во земјите членки на CEEPUS Програмата

 

Република Македонија како потписник на Договорот помеѓу Република Албанија, Република Австрија, Република Бугарија, Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Чешка, Република Унгарија, Црна Гора, Република Полска, Република Молдавија, Романија, Република Србија, Република Словачка, Република Словенија  и Република Косово за промовирање на соработката во полето на високото образование во рамките Централноевропската програма за размена во областа на универзитетските студии (CEEPUSIII- Central European Exchange Program for University Studies), им овозможува на високообразовните институции да партиципираат како партнери во вкупно 37 мрежи од различни области.Во рамки на овие мрежи студентите од прв, втор и трет циклус и професорите имаат можност да аплицираат за стипендии за студиски престој надвор од Република Македонија.Во CEEPUS мрежите вклучени се и Универзитети од гореспоменатите земји.

Програмата има за цел да промовира мобилност на студенти и наставен кадар, и соработка и развивање на заеднички програми што води до заеднички дипломи(Joint degree).

                                                                                          

За академската 2013/2014 година вклучени се следниве високообразовни институции од Република Македонија:

 

1.Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј’’- Скопје преку следниве факултети:

            - Филолошки факултет – Катедра за славистика;

            - Филолошки факултет – Катедра за преведување и толкување, Англиски

               јазик ;                                                  

            - Филолошки факултет – Катедра за Германски јазик и книжевност;

- Медицински факултет;

            - Факултет за ветеринарна медицина;

            - Машински факултет;

- Природно - математички факултет – Институт за математика;

            - Природно - математички факултет – Институт за хемија;

            - Природно - математички факултет – Институт за етнологија и  

              Антропологија;

- Природно - математички факултет – Институт за географија;

            - Факултет за земјоделски науки и храна;

            - Економски факултет;

            - Електро факултет

            - Филозовски факултет – Институт за историја на уметност и археологија;

            - Градежен факултет– Катедра за техничка механика и јакост на         

               Материјалите;

 

            2.Универзитетот ,,Св.Климент Охридски’’ – Битола преку следниве   

              факултети:

            -Технички факултет – Катедра за сообраќајно – транспортно инжињерство;

            - Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи;

 

            3.Државен Универзитет во Тетово- Тетово преку следниве факултети:

            - Факултет за медицински науки;

            -Економски факултет      

 

            4.Институт Евро- Балкан- Скопје,

-Византолошки студии;

-Студии на Југоисточна Европа

-Студии на културата

 

Единствен начин е online аплицирање на www.ceepus.info

Крајниот рок за аплицирање за зимскиот семестар во академската 2013/2014 година е 15 Јуни 2013 година.

За подетални информации обратете се во Националната CEEPUS канцеларија во Министерството за образование и наука, на контакт телефон      02/ 3140-168 или e-mail: viktorija.dinkovska@mon.gov.mk

Прикажани резултати 5.

НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ

Прикажани 1 - 5 од 10 резултати.
на 2

   

СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области